NFS Belgelendirme Yetki Logosu NFS Belgelendirme Yetki Logosu

NFS Belgelendirme'ye Hoşgeldiniz

Telefonumuz:

0543 118 61 55

Kale Mh. İstiklal Cd. Atalay Apt. No:35/7

İlkadım/SAMSUN

Epostamız:

nfsbelgelendirme@gmail.com

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ

 1. Sınav Programının Yapılması ve Sınavın İlanı
Sınava katılacak adayların duyabilecekleri makul süre içerisinde NFS Belgelendirme web sitesinde duyurulur. NFS Belgelendirme tarafından yayınlanan Aylık Sınav Takvimi haricinde yapılan başvurular, başvuru sayısına göre değerlendirilir. Başvuru sayısı 10 ve üzerinde olduğunda, Aylık Sınav Takvimi haricinde bir sınav açılabilir ve açılacak sınav ile ilgili bilgiler başvuru sahiplerine e-posta, telefon ya da sms yolu ile bildirilir. Herhangi bir sebeple Aylık Sınav Programında bir değişiklik olması durumunda sınava girecek adaylara, sınavın iptal edildiği ya da ertelendiği bilgisi e-posta, telefon ya da SMS yoluyla verilir.
 • Sınavın iptal edilmesi durumunda, adayın sınava girme hakkı, belgelendirme program şartnamesindeki başvuru şartları değişmediği sürece devam eder. Adaylar yeni açılacak sınavlarla ilgili bilgilendirilir.
 • Sınavın ertelenmesi durumunda adaya, sınavın ertelendiği tarih belirtilir. Aday sınavın ertelendiği tarihte sınava giremeyeceğini belirtmiş ise, yukarıdaki durum işletilir.
 • Ertelenmiş ya da iptal edilmiş bir sınav sonrasında, aday yeni bir sınava gireceğini belirtmiş ve sınava gelmemiş ise sınava giriş hakkını kaybetmiş olur.
Sınava ilişkin NFS Belgelendirme’den kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır. Başvuruların Alınması,  Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü Başvurular, NFS Belgelendirme internet sitesi üzerinden, şirket merkezine bizzat başvuru yoluyla ya da kurumlar tarafından tek nokta başvurusu olarak yapılabilir. Adaylardan başvuru aşamasında istenen belgeler;
 • Islak imzalı başvuru formu
 • Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Fotoğraf
 • Denetim ya da eğitim aldığını kanıtlayan belge (Gerekli durumlarda)
 • Belgelendirme Programında belirtilen özel evraklar
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Sağlık raporu (İskele Kurulum Elemanı için)
Başvurunun alınması aşamasında sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde adayın belirtilen şartı karşılayıp karşılamadığı ilgili Ulusal Yeterlilik ile belgelendirme programından kontrol edilerek belirlenir. Başvuru şartlarının ve adayın başvuru belgelerinin değerlendirilmesi sonucunda üç durum söz konusudur.
 • Başvuru sahibinin, şartları sağladığına dair evraklarında eksiklikler var ise tamamlaması için eksik evrak bildiriminde bulunulur.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı durumlarda; başvuru reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.
 • Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınava giriş şartlarını karşılayan adayların başvuru belgelerinin tamamlanması ve ödeme şartının da aday tarafından yerine başvuru kabul edilir.
Sınava girişleri kabul edilen adayların; aşağıda belirtilen evrakları sınavdan önce hazırlayarak sınava girerken yanında bulundurmaları gerekir. Belirtilen evrakları yanında olmayan kişiler sınava alınamaz.
 • Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
 • Sınava Giriş Belgesi
 1. Tek Nokta Başvurularının Alınması
Tüzel kişilikler istihdam etmekte oldukları çalışanları için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tek nokta başvurusu asgari 10’ar kişilik gruplar için alınır. Tek nokta başvurusu kapsamındaki aday başvurularının alınması ve tek nokta başvurusunu yapan üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılacak işlemler MYK tarafından 2 Sıra No ile 09.03.2017 tarihinde yayınlanan “Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar” çerçevesinde sürdürülür. Adaylara ilişkin belgelerin tamamlanması ve ödeme şartının yerine getirilmesiyle birlikte başvuru tamamlanmış olur. Tek nokta başvurularında, olağan sınav takviminin dışında sınav planlaması yapılabilir, sınavlar kuruluşun kendi işyerinde gerçekleştirilebilir. Başvurunun tamamlanmasını takiben sınav takvimi kurum temsilcisine ve tüm adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilir. E-posta adresi bulunmayan adaylara telefon ya da SMS yoluyla ulaşılarak bilgilendirme yapılır.
 1. Sınav Sorularının ve Değerlendiricinin Belirlenmesi
Sınav soruları, NFS Belgelendirme soru bankasından ilgili ulusal yeterliliğe göre seçilir ve soru sayısı ilgili yeterliliğe göre belirlenir. Atanacak değerlendiricilerin; sınava girecek adaylar ile organik bağlarının bulunmadığına ilişkin önlemler başvuru formunun tesliminden itibaren tüm süreçlerde alınır.  Konuya ilişkin hassas uyarılar NFS  Belgelendirme web sitesinde yayınlanır. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasını takiben sınav materyalleri hazır hale gelir. Atanacak değerlendirici ve varsa gözetmenin; sınava girecek adaylar ile organik bağlarının bulunmadığına ilişkin önlemler başvuru formunun tesliminden itibaren tüm süreçlerde alınır.
 1. Sınav Materyallerinin (Soru Bankası, Sınav Makine-Ekipmanları) Kontrolleri ve Güvenliği
NFS Belgelendirme sınavlarda kullanacağı sınav gereçlerinin içeriğini ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde belirler ve sınavlar öncesinde kontrolünü sağlar. Sınavlarda kullanılacak soru bankası, performans sınav senaryoları gibi materyallerin gizlilik ve güvenliğine yönelik işlemler Sınav ve Belgelendirme Sürecinin her aşamasında alınır.  
 1. Teorik ve Mülakat Sınavı
Teorik sınav ilgili Ulusal Yeterlilikte ve belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar. Basılı soruların kullanıldığı teorik sınavlarda soru kitapçıkları 12 puntodan küçük olmamak kaydıyla Times New Roman yazı fontunda hazırlanır. Kitapçıkta yer alan şekil ve şama detaylarının anlaşılır olmasına dikkat edilir. Aynı oturumda yer alan adaylar aynı soru setine tabi tutulabileceği gibi aday mesafesinin yakın olduğu durumlarda soru kitapçıkları gruplandırılarak hazırlanır. Teorik Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğin sınav talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır. Teorik sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen asgari puanı alanlar başarılı sayılırlar. Mülakat sınavlarında; adaya ilgili ulusal yeterliliğin mülakat soru formu verilir ve Değerlendirme Formunda bulunan sorular sözlü olarak yöneltilerek sınav süresi içerisinde soru formundaki proje doğrultusunda yanıtlaması ya da belirtilen görevi yerine getirmesi beklenir. Adayın performansına ilişkin puanlama değerlendirici tarafından yapılır ve yeterlilikte belirtilen asgari puanı alanlar başarılı sayılırlar. Mülakat sınavları, ilgili Ulusal Yeterliliğin Sınav Talimatında belirtilen usulde Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi’nin (18.10.2017 tarih, rev.01) doğrultusunda gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır. Mülakat sınavına, her seferde tek aday alınır ve diğer adayların sınav alanı dışında beklemeleri istenir.
 1. Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav, ilgili Ulusal Yeterlilikte ve belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar. Performansa dayalı sınavlar, ilgili Ulusal Yeterliliğin Sınav Talimatında belirtilen usulde Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi’nin (18.10.2017 tarih, rev.01) doğrultusunda gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır. Performansa dayalı sınavların değerlendirmesi ilgili sınav esnasında Değerlendirici tarafından yapılır. Performansa dayalı sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen asgari puanı alanlar başarılı sayılırlar.
 1. Sınavlarda Başarısız Olan Adayların Yeniden Sınava Alınması
İlk defa girdikleri belgelendirme sınavında teorik, mülakat ya da performansa dayalı sınavların, sınav kapsamındaki yeterlilik birimlerinin hepsinden ya da herhangi birinden başarısız olan adaylara ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmaksızın bir kez daha sınava girme imkânı sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ise ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan iki kez daha sınav imkânı sağlanır.    
 1. Hileli Sınav Halinde Yapılacaklar
Kurallara aykırı davranışta bulunan katılımcıların sınava devam etmelerine izin verilmez, ancak diğer adayların etkilenmediği hallerde diğer katılımcıların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilir. Kurallara aykırı davranışta bulunan katılımcıların kimlikleri ve kusurları değerlendirici tarafından açıkça yazılarak durum tutanak altına alınır.
 1. Sınavın İptali ve Tekrarlanması
Sınavda oluşabilecek ve sınavın tekrarını gerektirebilecek (yangın, sel, deprem, baskın, saldırı, patlama, toplu olay, protesto vb) olaylar ile toplu kopya, sınavın şeffaflığına ilişkin tereddüt, şüphe, duyum ve şümulüne ilişkin hallerde Değerlendirici durumu tutanak altına alır. Yapılacak değerlendirmenin ardından sınav iptal edilebilir. İptal edilen sınav, mücbir sebepler dışında, 15 iş günü içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek, yeniden yapılır. Toplu kopya halinde kopya işlemine karıştığı anlaşılan adaylar tekrar sınava alınmaz. Tekrar sınava alınan adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez. Değerlendiricinin sınav anında veya sınavdan hemen önce rahatsızlanması, mücbir sebeplere maruz kalması, hakkında yürütülen hukuki işlem nedeniyle özgürlüğünün kısıtlanması, tarafsızlık ilkesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, sınav salonunda yedek değerlendiricilerin aynı ya da farklı sebeplerle hazır bulunamaması, sınav anında tutum ve davranışlarıyla sınavın olumsuz etkilenmesi durumundan doğrudan etkilendiği halde adayların başarılarına ilişkin hakları saklı kalmak üzere sınav iptal edilir. 15 iş günü içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez. Sınav alanlarında sınav öncesinde Değerlendirici tarafından yapılacak kontrollerde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı vb benzeri durumların tespit edilmesi halinde Değerlendirici tarafından sınav iptal edilir veya ertelenir. İptal edilen ya da ertelenen sınavlar, 15 iş günü içerisinde sınavın iptaline neden olan haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez. Bir veya birden çok adaydan kaynaklanan sınava uygun olmayan tutum ve davranışlar nedeniyle oluşacak yüksek gürültü, gerginlik, şiddet olması ve bu durumun tüm adayları olumsuz etkilemesi halinde sınavın tamamı iptal edilir, mevcut olumsuzluklara rağmen başarılı olan adaylar kamera kaydıyla tespit edilmek suretiyle başarılı sayılırlar. Mevcut durum MYK’ ya kamera görüntüleri ile bildirilir. 15 iş günü içerisinde iptale neden olan haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez. Sorumlu aday tekrar gerçekleştirilen sınava alınmaz. Sınav sonucunun adaylara bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde sınav sonuçlarına dair haklı bir itiraz gelmesi durumunda, itiraza konu olan durum NFS Belgelendirme tarafından değerlendirilir;
 • İtiraza konu olan durum sınavda yer alan diğer kişilerin de belgelendirme kararını etkiliyorsa sınav tamamen iptal edilir ve adaylardan ayrıca sınav ücreti talep edilmeksizin tekrarlanır.
 • İtiraza konu olan durum sadece itiraz sahibini ilgilendiriyorsa; sadece itiraz sahibinin sınavı iptal edilerek ayrıca sınav ücreti talep edilmeksizin sınav tekrar edilir.
İptal edilen sınav, NFS Belgelendirme tarafından MYK dosya sorumlusuna iletilir ve MYK Portal üzerinden gerekli bildirimler yapılır.
 1. Belgelendirme Kararı
Belgelendirme kararı; MYK Ulusal Yeterliliğindeki tanımlanan başarı durumu göz önünde bulundurularak Belgelendirme Karar Alıcı tarafından alınır. Belgelendirme kararının ardından belge almaya hak kazanan kişiler NFS Belgelendirme web sitesinde yayınlanır. Belgelendirme kararı sonuçları Sınav Hizmetleri Yöneticisi tarafından MYK’ya Portal üzerinden bildirilir.
 1. Mesleki Yeterlilik Belgesinin Düzenlenmesi
Başarılı olan adaylar için MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan formatta, MYK’nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK tarafından basılır. MYK’dan gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgesi, NFS Belgelendirme Genel Müdürü ya da yetkilendirdiği kişi tarafından imzalandıktan sonra, belge almaya hak kazanan adaylara kargo ya da posta yoluyla gönderilebileceği gibi adayın talebi halinde imza karşılığında elden de teslim edilebilir. İlgili yeterliliğin zorunlu birimlerinin tamamından sınava girmeyen ya da zorunlu birimlerin tamamından başarılı olamayan adaylar için başarılı olunan birimi göstermek üzere NFS Belgelendirme Birim Başarı Belgesi düzenlenerek teslim edilir. NFS Belgelendirme’den belge alan ve kaybolma, yırtılma vb. nedenlerle yeniden belgeye ihtiyaç duyan belge sahiplerinin talepleri bir dilekçe ile Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından alınır. Belge yeniden basım ücretinin belge sahibi tarafından ödenmesini takiben, talep MYK’ya bildirilir ve yeniden basılarak gelen belge Genel Müdür  ya da yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanarak belge sahibine elden, posta ya da kargo yolu ile teslim edilir.
 1. Gezici Sınav Biriminde Yapılan Sınavlar
NFS Belgelendirme, personel belgelendirmesi amacıyla kuruluşlar tarafından yapılan tek nokta başvurularında, uygun koşulların sağlanması şartıyla sınavları başvuruyu yapan kuruluşun işyerinde yapabilir.
 1. Belgelendirme Programındaki Değişiklikler
Belgelendirme programında, ilave değerlendirme gerektirecek değişiklikler olması durumunda belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşılayıp karşılamadığının doğrulanmasında MYK tarafından belirlenen yöntemler uygulanır.
 1. Gözetim Sıklığı
Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içinde, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığı doğrultusunda NFS Belgelendirme tarafından gözetime tabi tutulur. Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, askıya alınması ve iptali kararlarından biri alınır. Gözetim süresi gelen belgelendirilmiş kişilere, gözetim tarihinden 1 ay önce NFS Belgelendirme tarafından e-posta, telefon ya da SMS yoluyla bildirim yapılır ve belgelendirildikleri tarihten sonraki SGK kayıtlarını, SGK kaydı sunulamıyor ise; çalıştıkları işyerinden çalışma durumlarını gösterir bir belgeyi 2 hafta içerisinde ibraz etmeleri istenir. Belge sahipleri tarafından gönderilen belgelerin uygunluğu belge tarihinden gözetim tarihine kadar geçen sürenin en az üçte biri kadarında fiilen çalışmış olma esasına göre kontrol edilir. Gözetim sonucu uygun bulunması halinde geçerlilik süresi sonuna kadar belge geçerliliğinin devam ettiğine ilişkin onay verilir. Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri NFS Belgelendirme’ye sunmayan, belgeleri uygun bulunmayan ya da gözetim süresi içerisinde hakkında şikâyet bulunan belge sahipleri ile ilgili 15.  Belgenin İptal Edilmesi ve Askıya Alınması Maddesi uyarınca işlem yapılır.
 1. Belgenin İptal Edilmesi veya Askıya Alınması
Belge sahibi ile ilgili aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri gözetim sırasında ya da belge geçerlilik süresi içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir.
 • Gözetim şartının yerine getirilmemesi durumunda,
 • Sınavın iptaline ilişkin herhangi bir karar alınması durumunda,
 • Ulusal Yeterliliklerde belgenin iptaline ya da askıya alınmasına neden olabilecek bir değişiklik yapıldığı hallerde,
 • Belgelendirilmiş kişi hakkında üçüncü kişilerce bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında,
 • Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde.
Yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge 6 aya kadar askıya alınabilir. Belgenin askıya alınması ile ilgili karar belge sahibine yazılı olarak ve MYK Portal üzerinden MYK’ya bildirilir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur ve belgeyi,  Belge Kullanım Sözleşmesinde taahhütte bulunduğu gibi en geç on beş iş günü içerisinde NFS Belgelendirme’ye iade eder. Belgenin ve iade edilmediği takdirde belge sahibi öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Belgelendirmiş kişi belgesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile NFS Belgelendirme’ye bildirmesi istenir. Askıya alınan belgenin askıdan kaldırılabilmesi için NFS Belgelendirme tarafından belgesi askıya alınan kişiden açıklama ve gerekli kanıtları sunması talep edilir. Açıklama ve sunulan kanıtlar NFS Belgelendirme tarafından incelenir, ihtiyaç duyulması halinde MYK’dan görüş alınarak belgenin askıdan kaldırılması kararı Belgelendirme Karar Alıcı tarafından verilir. Belgenin askıdan kaldırılmasına yönelik karar MYK Portal üzerinden MYK’ya bildirilir. Belge, belge sahibine elden, posta ya da kargo yoluyla iade edilir. Belge sahibinden açıklama ve kanıt talep edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde inceleme tamamlanır ve karar verilir. Belgenin İptal Edilmesi Askıya alınma gerekçeleri 6 ay içerisinde ortadan kaldırılamadığı durumlarda, Belgelendirme Karar Alıcı belgenin iptaline karar verebilir. Bu durum, NFS Belgelendirme tarafından belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır. Belge aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
 • Kişinin talebi,
 • Kişinin ölmesi veya belge kapsamındaki faaliyetine sona ermesi,
 • Kişinin askıya alma gerekçelerini verilen süre içerisinde ortadan kaldırmaması.
NFS Belgelendirme, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında belgelendirilmiş kişinin adı belgeli kişiler listesinden çıkarılır. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur.  Belge Kullanım Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde NFS Belgelendirme’ye iade eder. Belgelenin iptal kararı belgelendirilmiş kişi ile ilgili kurum ve kuruluşlara NFS Belgelendirme tarafından bildirilir. Belgelendirilmiş kişi sözleşmesi iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat yapamaz. Yukarıda belirtilen durumların dışında belgelendirilmiş kişinin kendi talep etmesi durumunda da belge askıya alınır ya da iptal edilebilir.
 1. Yeniden Belgelendirme
Belge yenileme faaliyetleri, MYK tarafından yayınlanan “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde sürdürülür. Belge geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili, NFS Belgelendirme tarafından belge sahipleri ile e-posta, telefon ya da posta yoluyla iletişime geçilir. Belge sahibinin iletişim bilgilerinde değişiklik olması ve bu değişikliğin NFS Belgelendirmeye zamanında bildirilmemesi nedeniyle irtibat sağlanamayan durumlarda NFS Belgelendirmenin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının NFS Belgelendirmeye ödenmesini takip eden en geç beş iş günü içerisinde belge talebi MYK Portal üzerinden MYK’ya iletilir. Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabileceğinden; yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarih olacaktır. Belge Yenileme Başvurusu Belge yenileme başvurusu, NFS Belgelendirme’nin belgelendirdiği kişiler tarafından yapılabileceği gibi bir başka Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunca belgelendirilmiş kişiler tarafından da yapılabilir. Her iki durumda da başvuru, başvuru sahibinin belge yenileme başvuru ücreti ya da belge yenileme sınav ücretini ve başvuru belgelerini NFS Belgelendirmeye teslim etmesinden sonra kabul edilir. Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi;
 • Belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce,
 • Belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce,
 • Belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce,
 • Belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar.
Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi MYK tarafından belirlenir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Kanıt Değerlendirmesiyle Belge Yenileme NFS Belgelendirme, ilgili Ulusal Yeterlilik belge yenileme kanıtı olarak kabul gören belgelerin ibraz edilmesiyle belge yenileme değerlendirmesini yapabilir. NFS Belgelendirme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sunulan kanıtların uygun bulunmaması halinde başvuru sahibinden eksiklerin giderilmesini talep edilir. İnceleme sonucunda kanıtları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı Belgelendirme Karar alıcı tarafından verilir ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığının tahsil edilmesi sonrası belge düzenlenir. Kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibinin, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek istemesi halinde farklı birimlerin sınavlarına girmesi gereklidir. Kanıtının uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Kanıt değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar. Kanıt sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınavlarına girebilir ve sınavlarda başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır. Sınavla Belge Yenileme NFS Belgelendirme, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve gelen belge yenileme taleplerini göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınavını belge geçerlilik süresi tamamlanmadan önce açar. Ancak başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda başvurusu uygun bulunan kişi/kişiler için düzenlenecek sınavlar kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde MYK’ya bildirilir. Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru belgeleri Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü maddesine göre değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav ya da sınavlara tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi ile ilgili belge yenileme kararı Belgelendirme Kararı maddesi doğrultusunda verilir ve belge masraf karşılığı başvuru sahibinden tahsil edilir. Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınavlara yeniden NFS Belgelendirmede girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınavlardan muaf tutulur. Ancak farklı bir kuruluşta sınava girmiş kişiler, o kuruluşta yapılan sınavların bir kısmında başarılı olmuş olsalar dahi NFS Belgelendirmede sınavların tamamına tabi tutulur. Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler. İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ise ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir. Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Ulusal Yeterlilikte revizyon yapılmış ve NFS Belgelendirme yetkisini Ulusal Yeterliliğin yeni revizyonuna taşımış ise, belge yenileme faaliyetleri Ulusal Yeterliliğin son revizyonuna göre gerçekleştirilir. Ancak yetkinin Ulusal Yeterliliğin yeni revizyonuna taşınmadığı durumlarda belge yenileme faaliyeti yetki kapsamındaki Ulusal Yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklikler yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde sınava tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır. Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir. Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir. Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.
 1. Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi
NFS Belgelendirme tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için adayın talebi halinde başarı durumunu göstermek üzere Birim Başarı Belgesi düzenlenir. Sahip olunan birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde, Belgelendirme Karar Alıcının kararıyla birim başarı belgeleri birleştirilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Başka kuruluşlar tarafından düzenlenen sınavlar sonucu alınmış birim başarı belgelerinin birleştirilebilmesi için en son tarihli sınavın NFS Belgelendirme tarafından yapılmış olması gereklidir. En son sınavına NFS Belgelendirmede giren ve birim birleştirmek isteyen adayların olması halinde, NFS Belgelendirme tarafından diğer birim başarı belgelerini veren kuruluşlarla ve gerektiğinde MYK ile iletişime geçilerek belgeler teyit edilir. Birim Başarı Belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıl olup, bu süre içerisinde ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

İletişime Geçin

Sormak İstedikleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz

Telefon

0543 118 61 55

Eposta

info@nfsbelgelendirme.com